Ochrana vašich osobných údajov

COMPAREX Slovakia spol. s r. o., so sídlom Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 400 671, kladie veľký dôraz na zhromažďovanie, používanie, spracovávanie a vymazávanie osobných údajov; tieto operácie prebiehajú v súlade s aktuálnymi platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Ochrane údajov je v našej spoločnosti venovaná veľká pozornosť.

Používanie údajov

Informácie o zákazníkoch uchovávame v elektronickej podobe a používame ich výhradne na účely spracovania zmlúv, na správu kontaktov, na registráciu výrobkov, ako technickú podporu a na marketingové účely v rozsahu zákazníkmi poskytnutých údajov, ktorý je nevyhnutne potrebný na účel spracúvania: meno, priezvisko, názov firmy, mail, telefón. Informácie sa sprístupňujú výhradne dcérskym spoločnostiam skupiny COMPAREX AG, so sídlom v Blochstr. 1, 04329 Leipzig, Nemecko, daňové reg. č.: DE 141626867, a to na základe obchodných vzťahov. Žiadne informácie nebudú poskytované tretím stranám a úradným subjektom budú informácie poskytnuté iba v súlade so zákonnými požiadavkami.
Pokiaľ si neprajete, aby sa vaše údaje používali na marketingové účely, môžete túto službu odmietnuť a vašu IP adresu trvale vybrať z databázy kliknutím sem.

Zber dát

Na týchto stránkach sa anonymné údaje zhromažďujú a spracovávajú prostredníctvom nástroja na analýzu webu, čo napomáha k ich kontinuálnemu vylepšovaniu. Pri vytváraní anonymných používateľských profilov sa generujú pseudonymy a za určitých okolností sa používajú súbory cookies, ktoré vytvárajú a ukladajú anonymné údaje. Tieto údaje sa nikdy a za žiadnych okolností nevyužívajú na identifikáciu konkrétnych používateľov (ani pokiaľ by to bolo možné) či konkrétnych pseudonymov. 

Právo na informácie, zmenu, vymazanie a blokovanie

Všetci naši zákazníci majú právo dostať informácie o údajoch, ktoré sa ich týkajú a ktoré máme v držaní. Zákazníci môžu kedykoľvek odvolať súhlas týkajúci sa využitia ich údajov na marketingové účely a na vyžiadanie môžu dostať informácie o subjektoch využívajúcich ich údaje.
Všetci naši zákazníci, ktorí zistia alebo sa domnievajú, že sa ich osobné údaje spracovávajú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracovania, môžu požiadať spoločnosť COMPAREX Slovakia spol. s r. o. o vysvetlenie a požadovať odstránenie takto vzniknutého stavu.
Zákazníkovi ako dotknutej osobe prislúchajú aj ostatné práva uvedené v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Naše internetové zákaznícke portály

Uložené údaje určené na využitie zákazníckymi portálmi sa tiež použijú iba pre služby, ktoré sú dostupné prostredníctvom zákazníckych portálov. Po prihlásení na odber spravodajcu je automaticky uložený vzorec správania používateľa s cieľom optimalizovať osobnú komunikáciu medzi nami a zákazníkom, čo nám v budúcnosti umožní ponúkať riešenia šité na mieru.

Cookies

Spoločnosť COMPAREX Slovakia spol. s r. o. môže používať pri prevádzke internetovej stránky súbory „cookies , teda malé dočasne uložené textové súbory z navštívených stránok, ktoré internetový prehľadávač ukladá na pevný disk vášho zariadenia a číta ho. Takmer každá internetová stránka používa technológiu súborov „cookies“ na prevádzku a optimalizáciu svojho vzhľadu a funkčnosti. Na základe funkcie  a účelu použitia súborov „cookies“ sa zvyčajne delia do nasledujúcich kategórií, ktoré spoločnosť COMPAREX Slovakia spol. s r. o. používa na svojej internetovej stránke: funkčné, marketingové (reklamné) alebo určené na analyzovanie návštevnosti.
COMPAREX Slovakia spol. s r. o. využíva uvedené druhy súborov „cookies“ na reklamné alebo štatistické účely.
Poskytovanie a sprístupňovanie súborov „cookies“, ako aj ochrana vášho súkromia sa riadia týmito Zásadami ochrany osobných údajov.
Súhlas s používaním súborov „cookies“ sa udeľuje na obdobie [napr. jedného] roka a môže byť kedykoľvek odvolaný resp. vypnutý vo vašom prehľadávači. Vypnutím súborov „cookies“ nebude obmedzený prístup zákazníka k internetovej stránke, okrem prípadov, kedy nebude možné technicky zabezpečiť jej funkčnosť.

Bezpečné transakcie so SSL šifrovaním

Údaje zadávané do nášho e-shopu sú pred tretími stranami chránené bezpečnostnými šifrovacími technikami. SSL (Secure Socket Layer) zaisťuje prenos osobných údajov zákazníkov cez internet iba v zašifrovanej podobe; dešifrovanie môžu vykonať iba naše servery.
Pokiaľ je spojenie so SSL bezpečné a zašifrované, objaví sa v stavovom riadku prehľadávača symbol zámku a URL adresa sa zmení z http:// na https://.

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (Google). Google Analytics využíva cookies, textové súbory umiestnené v počítači zákazníka, ktoré pomáhajú analyzovať správanie používateľov na webových stránkach. Informácie, ktoré boli vygenerované súborom „cookies“ a týkajú sa používania stránok, budú prenesené na servery Google a zostanú uložené v Spojených štátoch.
Pokiaľ je na webových stránkach aktivovaná anonymná IP adresa, dôjde v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore k skráteniu IP adresy zákazníka; iba vo výnimočných prípadoch dôjde k prenosu celej IP adresy na servery spoločnosti Google a k jej skráteniu dôjde až v USA. Anonymná IP adresa je na týchto webových stránkach aktívna. 
Google, prevádzkovateľ webovej stránky, použije predmetné informácie na vyhodnotenie využívania stránok zákazníkom, na spracovanie súhrnu aktivít na webe pre prevádzkovateľov internetových stránok a ďalej bude tieto informácie poskytovať ďalším službám, ktoré súvisia s aktivitami na webovej stránke a s používaním internetu.
IP adresa, ktorú prehľadávač poskytne Google Analytics, sa nebude spájať so žiadnymi inými údajmi uchovávanými na serveroch spoločnosti Google. Príslušným nastavením prehľadávača je možné zakázať používanie súborov „cookie“. Zakázanie používania súborov „cookies“ nebude mať vplyv na obmedzenie internetovej stránky zákazníkom, okrem prípadov, kedy technicky nebude možné zabezpečiť využívanie všetkých funkcií tejto internetovej stránky správne. Je možné vypnúť i službu Google Analytics, toto vypnutie je účinné iba pre budúce aktivity a vykonáva sa prevzatím a inštaláciou doplnku Google Analytics Opt-out Browser Add-on vášho aktuálneho prehľadávača.

Miesto tohto doplnku prehľadávača, eventuálne pri prehľadávačoch na mobilných zariadeniach, je možné vypnúť Google Analytics kliknutím sem; tým sa docieli, že v rámci tohto webu nebude v budúcnosti IP adresa sledovaná aplikáciou Google Analytics (vypnutie sa vzťahuje iba na prehľadávač, na ktorom bolo nastavené, a iba v rámci tejto domény). Súbor „cookies“ súvisiace s vypnutím sledovania sa uloží v zariadení zákazníka, čo znamená, že pokiaľ sa odstránia súbory „cookies“, je potrebné na tento odkaz opätovne kliknúť.

Ďalšie informácie súvisiace s podmienkami použitia a ochranou údajov nájdete tu a tu. Na týchto stránkach odporúčame rozšíriť kód Google Analytics o „gat._anonymizeIp ();“, čím dôjde k anonymnému ukladaniu IP adresy (IP maskovanie).