КОМПАРЕКС Груп се ръководи от Управителен Съвет, който е подкрепен от оперативен екип за управление, състоящ се от Вицепрезиденти, включително и управителите на отделните дъщерни дружества.

КОМПАРЕКС Холдинг е създадена в рамките на КОМПАРЕКС, за да обедини отговорността за стратегическото бизнес развитие и съответните бизнес подразделения и функции.

Местно Управление

Оана Пиперова

Оана Пиперова

  •  Управител
  •  България

Глобално Управление

За повече информация посетете глобалния КОМПАРЕКС уебсайт на КОМПАРЕКС: www.comparex-group.com

Контакти

КОМПАРЕКС България ООД

  •  бул. Александър Малинов №87, ет.2, офис 1
  •  1715 София
  •  +359 2 489 57 12