Terms & Conditions

Yleiset sopimusehdot

1. Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan COMPAREX Finland Oy:n (”COMPAREX”) ja Asiakkaan väliseen kauppaan koskien ohjelmistoja, niiden oheistuotteita sekä COMPAREXin palveluita. COMPAREXin on kirjallisesti vahvistettava näistä ehdoista poikkeaminen. Tilauksen tehdessään Asiakas hyväksyy samalla nämä ehdot. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi. COMPAREX voi koska tahansa muuttaa ehtoja omaksumalla uudet ehdot yleiseen käyttöön.

2. Tarjous

Tarjous ovat voimassa vain, jos se on tehty kirjallisesti (myös sähköpostitse). Tarjouksen voimassaoloaika on 14 päivää, ellei tarjouksessa ole muuta mainittu.

3. Tilaus/sopimus

COMPAREX ottaa tilauksia vastaan kirjallisesti (myös sähköpostitse), internetin välityksellä tai puhelimitse. Tilaus on COMPAREXia sitova vasta, kun COMPAREX on lähettänyt kirjallisen (myös sähköpostitse) tilausvahvistuksen ja hyväksynyt tilauksen, tuotetta tai palvelua koskeva sopimus on allekirjoitettu COMPAREXin edustajan ja/tai Asiakkaan toimesta tai COMPAREX on hyväksynyt  Asiakkaan tilauksen toimittamalla tuotteen tai palvelun.

COMPAREX lähettää asiakkaalle kirjallisen tilausvahvistuksen (sähköpostitse). Asiakkaan tulee tarkistaa, että tilausvahvistus vastaa Asiakkaan tilausta ja ilmoittaa COMPAREXlle välittömästi mahdollisista virheistä tai puutteista. Muussa tapauksessa tilausvahvistuksen katsotaan vastaavan Asiakkaan tilausta.

4. Toimitus/omistusoikeus/vaaranvastuu

Tilausvahvistuksessa mahdollisesti mainittu toimitusaika on arvio. Ellei toimitusajasta ole sovittu, tilaus toimitetaan heti, kun tilattavat tuotteet/palvelut ovat saatavilla. Palvelukaupassa COMPAREX toimittaa palvelun sovittuna aikana. Toimitus voidaan suorittaa osissa. COMPAREX ei vastaa itsestään riippumattomista syistä tapahtuneiden toimitusviiveiden aiheuttamista vahingoista. Toimituspaikka on mainittu tilausvahvistuksessa. Tuotteen omistusoikeus siirtyy vasta, kun kauppasumma on kokonaisuudessaan maksettu. Kauppasumman suorittamiseen saakka Asiakkaan on huolehdittava maksamattomien tuotteiden vakuuttamisesta. Asiakas ei saa muuttaa tai pantata COMPAREXille kuuluvia tuotteita. Vaaranvastuu tuotteen tuhoutumisesta siirtyy Asiakkaalle toimituksen yhteydessä. Mahdollisesti puuttuvat, avatut tai vahingoittuneet kollit tulee merkitä rahtikirjaan tilauksen vastaanoton yhteydessä ennen allekirjoittamista.

5. Hinta ja maksuehdot

Hintoihin lisätään tuotteelle tai palvelulle kuuluva arvonlisävero sekä toimitus-/käsittelykulut 12 EUR. COMPAREXilla on oikeus muuttaa hintoja valuuttakurssien muutosten, tullimaksujen, vakuutusmaksujen, rahtimaksujen sekä ostohintojen muutosten vuoksi. COPAREX myöntää Asiakkailleen maksuehdoksi 8-14 päivää netto laskun päiväyksestä. Poikkeavista maksuehdoista löytyy tieto Asiakkaan laskusta. COMPAREX Finland voi lykätä tuotteiden tai palveluiden toimittamista, kunnes koko kauppasumma on maksettu. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.

6. Takuu

Tuotteella on sen valmistajan tai maahantuojan ilmoittama, ehtojen mukainen takuu. Asiakkaan tulee tutustua tuotteen ehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa sekä sitoutua noudattamaan valmistajien lisenssiehtoja kyseiselle tuotteelle. Tuottamiensa palveluiden oikeellisuudesta vastaa COMPAREX tai COMPAREXin lukuun palveluita Asiakkaalle toteuttava kolmas osapuoli lain asettamissa rajoissa.

7. Vastuu

COMPAREX ei vastaa: (i) epäsuorista tai välillisistä vahingoista; (ii) liiketulon, palkan, muun tulon tai säästöjen menetyksestä; (iii) vahingosta, jonka COMPAREX on korjannut kohtuullisessa ajassa; (iv) menetyksistä, jotka olisi voitu estää asianmukaisella toiminnalla, mukaan lukien kaikkien tietojen varmuuskopiointi ja COMPAREX ohjeiden ja neuvojen noudattaminen; (v) nimikkeistä, jotka eivät kuulu takuun piiriin; tai (vi) ylivoimaisen esteen aiheuttamista vahingoista.

8. Ylivoimainen este

COMPAREX ei ole vastuussa kohtuullisen kontrollinsa ulkopuolella olevista olosuhteista johtuvista suoritusviivytyksistä (mukaan lukien toimitus tai palvelu). COMPAREX on tällaisissa tapauksissa oikeutettu lisäaikaan täyttääkseen velvollisuutensa. Esimerkkejä ylivoimaisista esteistä ovat lakot, terroriteot, sota, tavarantoimittajiin/kuljetuksiin/tuotantoon liittyvät ongelmat, valuuttakurssivaihtelut, valtiolliset tai lainsäädännölliset toimenpiteet ja luonnonkatastrofit. Jos ylivoimainen este kestää yli 2 kuukauden ajan, kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilman oikeutta korvaukseen.

9. Palautukset

Kaikista palautuksista tulee Asiakkaan sopia COMPAREXin kanssa erikseen. COMPAREXilla ei ole velvollisuutta hyväksyä tuotteen palautusta. Palautuksista sovittaessa Asiakkaan tulee noudattaa COMPAREXin antamia palautusohjeita. Palautuneeksi tuotteeksi lasketaan vain tuote, joka on todistettavasti vastaanotettu COMPAREXin toimesta.

10. Irtisanominen

COMPAREX voi irtisanoa voimassa olevan sopimuksen milloin tahansa kirjallisella ilmoituksella, jos Asiakas ei maksa laskua ajoissa. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen, jos toinen osapuoli: (i) rikkoo sopimusta olennaisesti tai jatkuvasti eikä korjaa tilannetta 30 päivän kuluessa toisen osapuolen toimittaman kirjallisen huomautuksen saamisesta; tai (ii) asetetaan selvitystilaan tai ei pysty maksamaan velkojaan niiden erääntyessä.

11. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas vastaa: asiakkaan tuotevalinnasta ja tuotteen soveltuvuudesta sille ajateltuun käyttötarkoitukseen sekä kaikista lisensseistä ja valtuutuksista. Asiakas on velvollinen tarjoamaan COMPAREXille kaiken kohtuullisen avun, tiedon, yhteistyön, tilat ja pääsyoikeudet, jotta COMPAREX voi suorittaa sitoumuksensa. COMPAREX ei ole velvollinen tuottamaan palveluja tai tarjoamaan apuaan, mikäli asiakas ei täytä edellä mainittuja velvollisuuksiaan.

12. Tietosuoja

Asiakkaan tiedot säilytetään ja/tai siirretään voimassa olevien tietosuojalakien ja COMPAREXin tietosuojarekisteröintiä koskevien periaatteiden vaatimalla tavalla. Asiakas voi ohjeistaa COMPAREXia olemaan käyttämättä asiakkaan tietoja suoramarkkinointitarpeisiin.

13. Erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat rikkomukset ratkaistaan toimivaltaisessa suomalaisessa tuomioistuimessa. Wienin kansainvälisen tavarakaupan sopimuksia koskevaa sopimusta ei sovelleta tähän sopimukseen.

14. Lisätietoja

Jos tämän sopimuksen jonkin osan todetaan olevan pätemätön tai lainvastainen, sopimuksen muut osat jäävät silti voimaan. COMPAREXilla on oikeus siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet asiantuntevalle kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksia. Kaikki ilmoitukset on toimitettava kirjallisina ja lähetettävä vastaanottavan osapuolen toimivaltaiselle edustajalle. (Ilmoitus voidaan toimittaa henkilökohtaisesti, sähköpostitse tai kirjelähetyksenä. Kirjelähetyksen katsotaan olevan perillä 48 tunnin kuluttua postittamisesta.)
 
Kaikki COMPAREXin voimassaolevat ehdot sekä yksityiskohdat ja tiedonannot COMPAREXin tuote- ja palvelusitoumuksiin liittyen ovat sivustolla www.comparex.fi .

 

© COMPAREX Finland Oy