• Persona Assessment
  Verbeter de ICT-dienstverlening van uw
  organisatie met een Persona Assessment

Het Persona Assessment is een waardevol instrument voor elke organisatie die haar ICT-dienstverlening wil verbeteren. Het instrument is inzetbaar bij implementaties van Het Nieuwe Werken of voor andere projecten, zoals het vergroten van het innoverend vermogen, voorbereiding van een fusie en het creëren van draagvlak. Daarnaast geeft het goed inzichtelijk wat de wensen en behoeftes van bepaalde gebruikersgroepen zijn en kan hier een gedegen licentieadvies op worden afgegeven.

Het doel is om inzicht te krijgen in de verschillende gebruikersgroepen, genaamd persona’s, binnen de organisatie, waarbij wordt gekeken naar de specifieke ICT-behoeftes per groep. Te denken aan de werkplek, de manier van werken, beveiliging, software, devices e.d.

Het onderzoek maakt zichtbaar waar binnen de organisatie dingen goed gaan en waar verbeterpotentieel zit. Dit inzicht brengt een dialoog op gang, veroorzaakt beweging en geeft richting en prioriteit aan verbeterprojecten.

De resultaten worden verkregen door middel van een enquête en interviews met key-users waarbij een analyse van de werkdag, werkzaamheden en manier van werken wordt uitgevoerd en de IT-middelen en behoeften worden geïnventariseerd.

De voordelen van het Persona Assessment

 • Indeling medewerkers: Door middel van dit onderzoek kunnen uw medewerkers in persona’s worden gecategoriseerd
 • Inzicht in ICT-behoeftes: Het onderzoek geeft u inzicht in de belangrijkste ICT-behoeftes per persona
 • Inzicht in verbeterpotentieel: Ook krijgt u inzicht in de belangrijkste verbeter-potentieel
 • Beoordeling ICT-dienstverlening: U krijgt een objectieve beoordeling van de ICT-dienstverlening en -middelen

Doelgroep

Organisaties die inzage willen krijgen in de aansluiting van de huidige ICT-dienstverlening bij de klant-behoeften, met als doel de ICT-dienstverlening te verbeteren. Het onderzoek is bedoeld voor beleidsmedewerkers en managers en wordt uitgevoerd door key-users in uw organisatie die representatief zijn voor een gebruikersgroep.

Aanpak

In een enquête worden medewerkers gevraagd naar hun mening over de huidige ICT-dienstverlening en de verwachting/wens voor de toekomst. Aansluitend worden interviews met key-users gevoerd in een open gesprek. Hierbij wordt gesproken over de werksituatie van de medewerker in relatie tot de werkplekomgeving.

In het gesprek worden de onderwerpen van de enquête besproken en er wordt ingezoomd op beantwoording van vragen uit de enquête. Daarnaast wordt ingegaan op de dagindeling van de medewerkers en het gebruik van ICT-diensten en -hulpmiddelen.

De volgende activiteiten zijn onderdeel van het Persona Assessment:

 • De vraagstelling vanuit de organisatie wordt scherp gesteld
 • Een enquête met vragen voor de inventarisatie van de ICT-behoeftes wordt uitgevoerd
 • Interviews met (maximaal) 8 key-users om de informatie uit de enquête in de juiste context te plaatsen
 • De resultaten worden verwerkt in een rapportage
 • De resultaten worden gepresenteerd aan het (IT-)management

Uitgangspunten en randvoorwaarden

Voor een succesvol onderzoek is het van belang dat uw organisatie de medewerkers voor het onderzoek informeert, op de hoogte stelt wat de doelstellingen zijn en stimuleert deel te nemen. De enquête neemt circa 15 minuten in beslag. De interviews worden in blokken van 1 uur afgenomen.

Deliverables

De enquête en de interviews worden in overleg ingepland. Maximaal twee weken na de interviews wordt de rapportage opgeleverd. Aansluitend vindt de presentatie aan het (IT-)management plaats.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het Persona Assessment of wilt u zich direct aanmelden voor deelname? Neem dan contact op met Ron Vermeulen, Manager Cloud Solutions.

Neem contact op

Ron Vermeulen

Ron Vermeulen

Cloud Manager