"We zijn blij met een partner die de zorgen wegneemt over de licenties"

Stichting Abrona (specialist in Zorg voor Verstandelijk Gehandicapten) zit midden in een transitie van een centraal gestuurde organisatie naar zelfsturende teams. Door de turbulente ontwikkelingen in de zorgsector is nog niet goed duidelijk hoe groot de organisatie, die nu nog 1.200 medewerkers en 700 vrijwilligers telt, op termijn is. Om met die onzekere toekomst om te gaan, wil men zich snel kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Uiteraard moeten de softwarelicenties net zo flexibel worden ingericht.

Daarvoor zorgt softwarepartner COMPAREX die niet alleen adviseert over de best passende softwarelicenties en -overeenkomsten, maar ook helpt bij licentie- en contractverlengingen. Daarnaast adviseert COMPAREX bij uitbreidingen en reducties naar aanleiding van licentietellingen en helpen de software-experts bij de keuze voor nieuwe technologieën en producten. Tijdens terugkerende evaluatiemomenten bespreken de partners onder andere de huidige en toekomstige licentiebehoefte en de voortgang van de samenwerking.

Commodities

Stichting Abrona gebruikt een groot aantal commodity-applicaties, enkele zorgapplicaties en medisch specialistische software. Bovendien beheert men het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) van de ruim 1.800 cliënten. De inspanningen van de ICT-afdeling richten zich dan ook met name op die voor de kerntaken cruciale software en infrastructuur. Daarnaast is er, net als in de meeste organisaties, software nodig voor de financiële administratie, de HR-afdeling en andere ondersteunende diensten. COMPAREX zorgt ervoor dat Stichting Abrona optimaal gebruik kan maken van de functionaliteit van de software, zonder dat de kosten te hoog oplopen. Om dit te realiseren kan Stichting Abrona een beroep doen op een team deskundige Solution Advisors van COMPAREX met expertise op verschillende thema’s, zoals Cloud, Computing Everywhere en Security & Identity.

Reorganisatie

"De Nederlandse zorgsector is afhankelijk van politieke keuzes", zegt Jos van Doorn, ICT Manager bij Stichting Abrona. De budgetten voor de zorg worden krapper en dus ontkwam ook Stichting Abrona niet aan een verandering van haar organisatie. Wij zijn dan ook van een organisatie van circa 1.500 medewerkers teruggegaan naar 1.200. Onze locaties liggen verspreid over de hele provincie Utrecht waar we cliënten met verstandelijke en lichamelijke beperkingen verzorgen en ondersteunen. De opgelegde financiële beperkingen kunnen deels worden opgelost door efficiënter te werken met minder arbeidskrachten. Ook een nieuwe organisatiestructuur die meer verantwoordelijkheid legt bij zorgteams draagt bij aan dit doel. Nieuwe mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld domotica kunnen daarbij in de toekomst helpen.

Onze medewerkers zijn specialisten in de zorg, maar missen nog wel eens de achtergrondkennis op het gebied van ICT. De software die zij gebruiken moet dan ook ondersteunend zijn aan hun taken en geen dagtaak op zich worden. Je kunt je voorstellen dat we in dergelijk turbulente omstandigheden blij zijn met een partner die de zorgen wegneemt over de licenties. Om maar gelijk het meest uitdagende account te noemen: de Microsoft softwarelicenties zijn vaak zeer complex en kennen een zeer lastig licentiebeleid. Met name de overgang naar nieuwe versies levert nog wel eens hoofdbrekens op, maar gelukkig zorgt COMPAREX ervoor dat dit proces vlekkeloos verloopt.

Toekomst

‘We installeren de meeste software momenteel nog on-premise, maar ik denk dat de mogelijkheden die de cloud biedt serieus overwogen moeten worden’, vervolgt Van Doorn. ‘De nieuwe licentiestructuren per gebruiker (pay per use-modellen) in plaats van per installatie sluiten beter aan bij onze behoefte aan flexibiliteit. Flexibiliteit in het meer plaatsonafhankelijk kunnen werken speelt hierin een belangrijke rol. Door de veranderingen en in het verleden aangeschafte licenties zitten we te ruim in ons jasje en beschikken we ook niet over de meest recente versies van de applicaties. Als Stichting Abrona willen we ons niet bezighouden met versies van de software. Wij willen ons richten op onze kerntaak en dat is zorg verlenen. We gaan dan ook samen met COMPAREX kijken naar het meest kostenefficiënte licentiemodel en maken gebruik van de specialisatie die zij daarin hebben.

Over Stichting Abrona

Stichting Abrona is gespecialiseerd in dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. De ruim 1.200 professionele en gedreven medewerkers en 700 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor 2.000 cliënten. De nadruk ligt, daar waar mogelijk, op ontwikkeling. Samen met alle betrokken mensen in het leven van de cliënt, probeert Stichting Abrona een bijdrage te leveren aan het verwerven en behouden van een eigen plek in de samenleving. Met én voor de cliënt.

Wilt u meer weten over deze referentie of onze oplossingen?

COMPAREX adviseert grote en kleine organisaties onder meer over softwarelicenties. Voor een vast bedrag per werkplek per maand kunnen wij uw licentiemanagement zelfs overnemen. Onze experts helpen u bovendien graag bij vraagstukken van Big Data & Analytics, Cloud Computing, Computing Everywhere, Security & Identity en Software Asset Management. COMPAREX is de trusted advisor van ruim 1.900 actieve zakelijke klanten. Heeft u interesse in onze oplossingen?

Neem dan contact met ons op via +31 (0)20 2586 800 of info@comparex.nl.

Neem contact op