Högskolan i Jönköping (HJ) har ca 10 000 studenter varav 1 500 internationella. Högskolan är en av de främsta inom internationellt studentutbyte och hör till de bästa i Sverige när det gäller att attrahera avgiftsbetalande studenter. Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Högskolan är organiserad som en icke-vinstdrivande koncern med Stiftelsen Högskolan i Jönköping som moderorganisation och fem helägda dotterbolag.

 

Bakgrund och utmaning

Hösten 2012 bildade HJ en ny organisation och gick från decentraliserad till centraliserad hantering av IT-resurser. Med en blandad IT-miljö bestående av skol- och personaldatorer, samt inhyrda lärare, fanns ett stort behov att få ett samlat grepp kring innehav och behov av programvarulicenser. Viktigt var att få kontroll på vilka licensavtal som fanns, vem som använder vilken programvara och hur mycket den användes, samt att ingen otillåten programvara installerats. Med licenser från många olika programvaruleverantörer, alla med egna licensvillkor och prismodeller, insåg HJ att de saknade tillräcklig kunskap och resurser för att följa detta löpande på egen hand.

 

Lösning

HJ valde att ta hjälp av COMPAREX och dess expertis inom licenshantering - så som val av SAM-verktyg, implementation samt rådgivning vid utformning av processer och policys för licenshantering. HJ beslutade att använda ett SAM-verktyg som kan hantera alla programvarutillverkares licensregler (Microsoft, Adobe, Symantec, Oracle, IBM, etc). SAM-verktyget mäter kontinuerligt innehav, efterlevnad och användandet av licenser, vilket gör det möjligt att optimera konsumtionen av licenser. Lösningen ger ett bättre beslutsunderlag för framtida licensinköp där bl a licensavtal kan konsolideras och volymrabatt kan maximeras.

 

Resultat

HJ ser idag resultatet av att införa SAM i organisationen – så som:

  • Ett bra underlag för att kunna avgöra om de använder sin programvarubudget effektivt.
  • Etablera nya standarder och riktlinjer för alla faser av programvarans livscykel.
  • Gemensamma processer och policys för licenshantering.
  • En effektivering av våra IT-resurser.
  • En bättre förhandlingsposition för konsolidering av avtal och volymrabatter.
  • Kostnadsbesparingar upp till 15 procent.

 

Logo HIJ

"Genom vår SAM-implementation har vi skapat en tydlighet och öppenhet som är till stor nytta för oss, där vi löpande kan följa ett korrekt nuläge, fatta kloka inköpsbeslut och ha en bra
grund inför en eventuell audit."

Stefan Henriksson, IT-chef, Högskolan i Jönköping