3 Technologies Shaping The Digital Transformation

Villkor som uppkommer plötsligt visar sig ofta vara något man inte behöver förhålla sig till under en längre tid. Men digital transformering är annorlunda: utan det skulle många företag förlora konkurrenskraften. En digital transformering kräver nya IT-modeller, processer och plattformar - alltifrån DevOps och bimodal IT till container teknologier.

En blogg av Lars Hertmann, General Manager Integrated Solutions and Container Strategy på Red Hat

Lars Herrmann, General Manager Integrated Solutions and Container Strategy at Red Hat

Lars Herrmann

IT prioriteringarna har förändrats över tid i många företag. Förut handlade de stora prioriteringarna om stabilitet, konsolidering, standardisering och kostnadsminskningar. Nu ligger de stora prioriteringarna istället på agility, flexibilitet och kraft på listan över vad man önskar. Många chefer runt om i världen idag känner igen detta och känner sig ofta tvungna att agera snabbt. Men mycket osäkerhet finns fortfarande hur man exakt ska gå tillväga.

Orsaken är tydlig: ett växande antal produkter och tjänster skapas, tillhandahålls och används i den digitala världen så den uppgift som är betrodd till IT förändras även den. Det är inte längre tillräckligt att endast stödja ett företag i en roll som en tjänsteleverantör. IT behöver bli en nyckelspelare i värdekedjan för företag och den digitala världen. Det innebär att man måste lämna sin komfortzon och "bara" vara en kostnadsbärare utan istället vara en motor för vinst och innovation.

Många opinionsledare menar på att varje företag behöver bli ett programvaruföretag för att kunna överleva på lång sikt. Det är här kärnan i den digitala transformeringen kommer till sin spets. En enkel definition av digital transformering är omvandlingen mot digitala affärsmodeller, produkter, tjänster och processer.

Det behövs en ny IT-strategi för att detta ska ske. Det snabba tillhandahållandet av innovation och förbättringar i kundupplevelsen kräver möjligheter att genomföra uppdateringar och lanseringar av nyutgåvor mycket snabbare än tidigare. Dessutom kräver de digitala tjänsterna mer i prestanda, skalbarhet, större flexibilitet och automatisering men utan att försumma viktiga IT-krav som säkerhet, tillgänglighet och effektivitet. Något som är viktiga faktorer till framgång.

Rollout of application containers in companies
Fig. 1: Red Hat ger ett antal möjligheter att förenkla utrullningen av programbehållare i företag. (Källa: Red Hat)

Digitalisering kräver en kulturförändring

De flesta av dagens IT-organisationer är optimerade för en succesiv innovation, som erhållits från teknikleverantörer och samhällen. Dessa är sedan integrerade i interna lösningar för att ge tillförlitligt stöd till företagets behov. Denna modell eliminerar tekniska risker genom övervakning av förändringar och införande av standardisering - på så många plattformar, komponenter och tjänster som möjligt. Strategier för inköp används för att kontrollera kostnader, förena intern kompetens med populära produkter och automatisera IT-processer.

Flexibla processer och silomentaliteter som produceras av de fragmenterade IT-landskapen banar väg för agility och snabb leverans av affärsinnovationer. Många företag avvecklar redan omoderna strukturer. Den allt vanligare DevOps-modellen är ett perfekt exempel på denna transformering.

Uttrycket DevOps består av "Dev" för programvaruutveckling och "Ops" för IT-drift. Syftet med DevOps är att uppnå ett nära samarbete mellan utveckling och hantera paradoxen att de som sköter IT-driften vill ha stabila system som inte förändras eller beter sig oförutsägbart, medan utvecklarna (i synnerhet i agil systemutveckling) vill ta sin kod i skarp drift så snart som möjligt. De organisatoriska förändringarna som uppstår genom att låta dessa team samarbeta är oftast förknippade med en kulturell förändring i företagen som helhet. Medlemmarna av de två avdelningarna möts regelbundet, delar med sig av sina kunskaper och upprätthåller en öppen kultur som baseras på feedback. Men framförallt arbetar de tillsammans för att lösa ett visst problem.

Transfer of containers without modification
Fig. 2: Containers kan överföras till utvecklings-, produktions- och molnmiljöer utan att behöva ändras. (Källa: Red Hat)

Integrationen av affärsområden som programvaruutveckling och IT-drift möjliggör en snabbare leverans av applikationer. Detta möjliggör för att uppnå de centrala målen för digital transformation: den snabba utvecklingen av högkvalitativa applikationer och snabb leverans av nya funktioner eller uppdateringar.

IT blir bimodal

Förutom den nödvändiga kulturförändringen och de därmed sammanhängande organisatoriska förändringarna, måste implementering av en digital transformering naturligtvis också innefatta nya IT-modeller, tekniker och lösningar.

Gartner förutspår exempelvis att de flesta företag snart kommer att använda en hybrid IT-arkitektur baserad på en blandning av traditionella och agila modeller. I detta avseende myntade Gartner termen "bimodal IT".

Det fokuserar på två olika modeller, dvs. "two-speed IT", som omfattar en traditionell och säker, operativ IT vid sidan av en icke-linjär och agil IT. Den operativa IT-miljön används för att köra traditionella applikationer med strategiskt viktiga data. Däremot använder agil IT, applikationsmodeller som kan användas för att snabbt reagera på nya krav eller omständigheter. En IT-modell av detta slag möjliggör valet av den mest lämpliga IT-miljön och plattformen för att tillgodose olika arbetsbelastningar och driftbehov.

Containers stöder digital transformation exemplariskt

Att välja vilken plattform där applikationer ska utvecklas, integreras, levereras och hanteras är bland de viktigaste besluten för att framgångsrikt genomföra en digital transformering.

Containertekniken kommer att växa eftersom det möjliggör för ett bekvämt och effektivt sätt att utveckla och leverera nya applikationer. Som i ett nötskal, inkapslar och isolerar containers applikationer med alla nödvändiga komponenter och konfigurationsdata i en eller flera olika förpackningar. Det innebär att applikationer kan göras tillgängliga väldigt snabbt och enkelt och med fullständiga konfigurationer, vilket väsentligt påskyndar IT-processerna. Detta förklarar varför containers snabbt har blivit en central metod för applikationspaketering och leverans inom Linux-världen.

Containers medför en massa fördelar för molnbaserade och traditionella applikationer som effektivitet och hastighet. Detta genom standardisering och automation i kombination med agility och kontinuerliga arbetsflöden för leverans samt flexibilitet genom portabilitet. En omfattande containerplattform kommer att definiera moderna IT-processer och kan strukturera den operativa modellen, samt de organisatoriska förändringarna och kulturförändringen. Till skillnad från klassiska virtualiseringslösningar, där förändringar sker stegvis i längre cykler som pågår i flera månader och där säkerhet och stabilitet är nyckelfaktorerna, är containerprocesser applikationscentrerade och utvecklingsvänliga. Containrar och virtualisering är därför idealiska partners som bygger en viktig teknisk grund för Gartners s.k. "two-speed IT". Företagen kommer i stort sett inte att kunna ignorera denna typ av bimodal metodik, åtminstone inte på kort sikt. De kommer bara behålla sin konkurrenskraft om de snabbt, flexibelt och tillförlitligt kan marknadsföra innovativa produkter. Modifieringen och utvidgningen av IT-strategin och infrastrukturen som svar på digital transformering är ett grundläggande krav på att detta ska ske. Först då kommer IT verkligen att uppfylla sin nya roll som motor för vinst och innovation.

 

Vill du veta mer om hur man skapar en digital arbetsplats?

I Microsoft Modern Workplace Workshop går vi igenom hur du och ditt företag kan skapa en digital arbetsplats med hjälp av Microsoft 365. Baserat på vilken bransch du arbetar i, vilka typer av användare du har i ditt företag och hur din globala närvaro ser ut skapar vi ett innehåll uppbyggt på inspiration, demo, diskussioner och förslag på nästa steg i utformningen av er framtida digitala arbetsplats. Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer

Tre hinder för digital transformering

Många företag har förstått vikten av digital transformering och ser det som en av de viktiagaste företagsstrategierna. Fortfarande misslyckas många digitala omvandlingsprojekt. Vilka är orsakerna till detta?

Läs mer

Vi hjälper dig att skapa en digital arbetsplats med Microsoft 365

I Microsoft Modern Workplace Workshop går vi igenom hur du och ditt företag kan skapa en digital arbetsplats med hjälp av Microsoft 365. Baserat på vilken bransch du arbetar i, vilka typer av användare du har i ditt företag och hur din globala närvaro ser ut skapar vi ett innehåll uppbyggt på inspiration, demo, diskussioner och förslag på nästa steg i utformningen av er framtida digitala arbetsplats.

Linkedin

Linkedin

Vill du kontinuerligt få nyheter via LinkedIn om oss, licensfrågor, produktnyheter, molntjänster, Software Asset Management, Analytics och nyheter från branschen i övrigt?

 Börja följa COMPAREX